Home » Christmas » Thoughts for the end of the year

Thoughts for the end of the year

My end of the year began mid November as I travelled to my country of origin, to my once beloved home town and being back to my heart, travelling back in times I was an other person, the old – new me. I was happy and living. And it’s healing, it’s re-charging! Acctually I left not so long ago, but it seems to be centuries away from my acctual point of view. I met old friends and some of the new virtual too. Some people I couldn’t see despite the strong wish from both sides. But that’s life. Everything and everyone changes but they remain the same in some way, or even improve. So do relationships.
It was my 40th Birthday too.  And it changed me really, but in a very positive way and now I feel stronger, calmer, steady and bigger.
Changing rapidly plans, changing the everyday, being strong, compassioned, soft, gentle, but also childish, smart, creative, fast, following passions …
I gave alms and received from others, I was angry, sad, waited things I never received, by good fortune many things puzzled for good. I enjoyed perfect food and drinks and acctually lost weight. I dived in some old traditions and felt good, very good.
As the most biggest surprise this year I would define that I understood that a friend of mine I consider as white is acctually black by origin.
The most inspiring thing was to observe 2 of my friends losing weight and feeling strong with it.

Sometimes to miss a plane makes you feel good, brings you to wisdm toughts and proves your assumptions and … frendships! Having not enough time to prepare Christmas I was the perfect mistress of the house and the holiday was saved!

Gifts! Gifts! You won’t beleive me but I didn’t receive any. Harder to beleive is that it doesn’t hurt. That’s right, it doesn’t at all! I count a tropical flower I received the day before and copple of wooden necklases from a good friend of mine and a sister in fate some weeks ago. And I count so many other things like: I created some personal gifts in time, I succeed to get in time some thematical gifts for my sweetest, I saw by occasion so many good sentences, even whole novels, I gave as a present 3 free e-books to so many people I could. My wish to see health improvements in my beloved ones came true and I’m so thankful for!
I didn’t receive jet my cherished wish to have back a comrade of mine, who’s still prefering to drink so much beer he can take to survive in his nightmare and once we used to share so many things and that repulsion of his hurts really bad, every day. Only thing that left me at this situation is never to lose faith. I tryed with some other things he didn’t wanted … So I’m giving him my biggest faith for a present this year and no other gift!

My greatest satisfaction came with the idea for this year’s greeting cards. You won’t see them because they were also very personal. First I bought materials to make my own greeting cards, but than I deceided to use buyed with a slight personal touch. I made separate some cards with children which they’ll give to their fathers and personal for them to read when they learn to, I sent one last-year-card again, travelled back to me the whole year, I sticked one to the door of a neighbour lady I speak and share to every couple of years without knowing even her name.
I sent my good thoughts for the person instead of Christmas wishes. Thereby I received at Christmas so many words and thoughts back – surprised, thankful, but also sincere so I felt rich!

At the 12th hour I will recall some good days and with a year and a half delay I will taste a gift from the see, a good rose wine given to me acctually to be opened last New Year’s eve … I spent chatting with a new friend, who is the author of the one of the free e-books I gave away for Christmas. Circle of Live, what else! 🙂

DSC_0267 (33)DSC_0251 (34)DSC_0295 (31)DSC_0257 (33)
DSC_0465 (23) DSC_0387 (27)DSC_0484 (22)DSC_0374 (28) DSC_0300 (32)  DSC_0281 (33) DSC_0277 (33) DSC_0275 (34)

 

 

Advertisements

One thought on “Thoughts for the end of the year

 1. Мисли за края на годината
  Краят на моята година започна в средата на ноември, когато пътувах за родната си страна, за моя някога възлюбен роден град и бидейки отново в сърцето си, пътувайки назад във времето аз се превърнах в друг човек, старата – нова аз. Бях щастлива и жива. И това е лечебно. Зареждащо! Всъщност напуснах дома си не толкова отдавна, но от сегашната ми гледна точка изглежда цяла вечност. Срещнах стари приятели и някои от новите виртуални. Някои хора не можах да видя въпреки силното желание от двете страни. Но това е животът. Всичко и всички се променят, но по някакъв начин остават и същите, или даже се подобряват. Така става и с взаимоотношенията.
  Беше и 40тият ми Рожден ден. И това ме промени наистина, но в много положителен смисъл и сега се чувствам силна, по-спокойна, уравновесена и голяма.
  Сменяш бързо планове, сменяш ежедневието, силна си, състрадателна, мека, нежна, но и вдетинена, умна, креативна, бърза, следваща страсти …
  Давах подеяния и получих от други, бях ядосана, тъжна, чаках неща, които не получих изобщо, по чиста случайност много неща се наредиха за добро. Насладих се на перфектна храна и напитки и всъщност отслабнах. Потопих се в някои старинни традиции и се почувствах добре, много добре.
  Като най-голяма изненада за тази година определям, че научих, че мой приятел, когото считах за бял, всъщност по произход е чернокож. Най-вдъхновяващото нещо, което наблюдавах бяха 2 жени, които отслабнаха и се чевстват силни с това.

  Понякога да изпуснеш самолет те кара да се почувстваш добре, кара те да помъдрееш и доказва предположения и …. приятелства! Без достатъчно време да подготвя Коледа, бях перфектната домакиня и празниците бяха спасени!

  Подаръци! Подаръци! Няма да ми повярвате, но не получих никакви. Още по-трудно е да се повярва, че това не ме засегна. Точно така, изобщо не ме засегна! Броя си едно тропическо цвете, което получих предишния ден. и два дървени гердана от моя добра приятелка и сестра по съдба две седмици предварително. И броя толкова много други неща като: сътворих няколко лични подаръка навреме, успях да намеря навреме някои тематични подаръчета за любимите, случайно попаднах на много добри афоризми, даже цели разкази, подарих 3 безплатни електронни книги на колкото можах повече хора. Желанието ми да видя здравословни подобрения в най-близките се сбъдна и съм толкова благодарна за това!
  Все още не се е сбъднало съкровеното ми желание да си спечеля отново моя другар, който предпочита да пие бира колкото може за да оцелее в кошмара си, а някога деляхме толкова много неща и това отблъскване от негова страна ме наранява истински, ежедневно. Единствено в тази ситуация ми остава да не губя надежда. Опитах някои други неща, които той не искаше … Така че му подарявам най-голямата надежда, на която съм способна за подарък тази година и нищо друго!
  Най-голямото ми удовлетворение дойде с идеята за таз-годишните поздравителни картички. Няма да ги видите, тъй като те са много лични. Първо закупих материали за да направя собственоръчно, но после реших да използвам купени с лек персонализиран отенък. Отделно правих с няколко деца за да ги дадат на татковците си и лични – за тях да ги прочетат като се научат да четат. Изпратих една миналогодишна картичка, пътувала обратно до мен цяла година повторно, залепих една на вратата на съседка, с която говоря и споделям на всеки две години, да речем, без дори да знам името й.
  Изпратих моите добри мисли за всеки получател вместо Коледни пожелания. И така на самата Коледа получих толкова много думи и мисли обратно – думи на изненада, благодарност, но и на искреност и се почувствах богата!

  В 12-тия час ще си спомня някои добри дни и с година и половина закъснение ще опитам едно розе, подарено ми да отворя всъщност миналата Нова година…, която пък прекарах чатейки с нов приятел, който случайно е автор на една от безплатните електронни книги, които раздавах за Коледа сега. Кръговрат на живота, какво друго! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s